Zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů:

Hotel Selská světnička , Ing.Ladislav Krejčí, IČO: 40287611, se sídlem Lipová-lázně 161, 790 61 Lipová-lázně („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

 Evidované osobní údaje a účel zpracování:

 Za účelem plnění ubytovací smlouvy, zákonem povinné vedení evidenční a domovní knihy jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, adresa, stát, datum narození, číslo dokladu totožnosti, adresa bydliště, telefon, e-mail, účel pobytu, případně SPZ automobilu. Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, ze zprostředkovatelské agentury či rezervačního portálu. Z důvodu oprávněného zájmu (ochrany majetku), jsou zpracovávány i kamerové záznamy. Za statistickými a marketingovými účely zpracovává hotel také cookies, pokud je má návštěvník webu v počítači povoleny (IP adresa, datum, čas a doba návštěvy webu, zdrojové URL, seznam navštívených podstránek).

Způsob zpracování:

Osobní údaje zpracovává hotel manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 Délka archivace:

 Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně danou zákonem nebo dokud nepomine účel evidence – evidence hostů 180 dní, evidenční a domovní kniha 6 let, kamerové záznamy 14 dní.

Poskytování údajů:

 Hotel neposkytuje osobní údaje hostů a návštěvníků webu třetím osobám ani do třetích zemí mimo EU. Vybrané osobní údaje poskytuje hotel pouze vyžádají-li si je subjekty oprávněné ze zvláštního zákona (Policie ČR, Městský úřad).

Práva subjektu údajů:

 Subjekt údajů (host) má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se ho týkají a jež dříve poskytnul. Hotel na základě žádosti subjektu údajů poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci (nevztahuje se na osobní údaje zpracovávané automatizovaně). Host může svá práva uplatnit osobně, písemně nebo elektronicky (info@selskasvetnicka.cz), nelze telefonicky. Hotel je oprávněn ověřit si dostupnými prostředky identitu hosta. Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:

Hotel Selská světnička : Lipová-lázně 420, Lipová-lázně 790 61
E-mail: info.selskasvetnicka.cz

© 2023 Selská světnička